Djelatnici Elimp d.o.o. su prisustvovali kongresu organiziranom od strane vodeæeg svjetskog proizvoðaèa lanaca i popratne opreme za industriju, PEWAG,  gdje je dogovorena i suradnja na podruèju regije.

Vi¹e o programu Pewag  na : http://www.pewag.com/.

pewag grupa ima znatan spektar proizvoda, na primjer:

pewag Lanci za snijeg za putnièka vozila

pewag Lanci za snijeg za kamione

pewag Lanci za vojnu industriju

pewag Lanci za Transportne trake

pewag Lanci i remenje za podizanje

pewag Prijenosni lanci

pewag Zupèasti lanci

Elimp u suradnji s Pewag  Austrija  daje uslugu “kljuè u ruke”,

goldbyte

projektiranje, izrada po potrebi korisnika (dali termoelektrana, rudnik..), ugradnja i odr¾avanje trasportnog sustava za vrijeme njegove eksploatacije.