analizator vlažnosti u prirodnom plinu

intechres

https://elimp.hr/2010/10/11/883/

Isporuka Vortex mjeraè protoka pare  Toplani Zagreb po sistemu “kljuè u ruke”

Odabrani smo za isporuèioca Vortex mjeraèa protoka pare HEP Proizvodnji. Ureðaj æemo isporuèiti, montirati  i pustiti u rad po sistemu “kljuè u ruke”. Namjena mu je mjerenje protoka pare na izlazu od Toplane prema korisnicima. Ureðaj ima integrirano mjerenje tlaka i temperature.
Radi se o modelu MV82-VTP, General Electric Measurmentamp;Control.

INA-GE dan

u na¹oj organizaciji, 6. o¾ujka 2013 æemo organizirati INA-GE dan.  Uz dnevno dru¾enje u Ininim prostorijama pokazati æemo novitete iz GE oil amp; gas segmenta i jo¹ malo GE pribli¾iti na¹oj naftnoj kompaniji.

Isporuka ultrazvuènih mjeraèa protoka za potrebe Toplinarstva Tuzla   10.1.2013

Ultrazvuèni mjeraèi protoka vrele vode, modeli AT868 od na¹eg principala GE Oil amp; Gas MC  su odabrani za kori¹tenje na vrelovodnoj mre¾i toplinarstva grada Tuzle. Radi se o 16 toèaka u gradu gdje æe biti postavljeni  UZ mjeraèi, da krajnji korisnik mo¾e kvalitetnio pratiti i optimizirati potro¹nju vrele vode. AT868 su “clamp-on” UZ mjeraèi protoka, veæ prisutni na vrelovodnoj mre¾i HEP Toplinarstva u gradu Zagrebu te na mnogim drugim lokacijama u Hrvatskoj.

Vodovod Pula je na javnom natjeèaju odabrao PT878 prijenosni ultrazvuèni mjeraè protoka.

PT878 dokazani prijenosni ureðaj protoka vode, kalorimetar i mjeraè debljine stijenke u jednom, je odabran od strane Vododvoda Pula. Koristiti æe se za otkrivanje gubitaka, kontrolu fiksnih mjeraèa i brojila i sl.

Odabrani smo za isporuku analizatorskog sustava za mjerenje toèke rosi¹ta  Petrokemiji Kutina

Analizatorski sustav je dizajniran od strane GE, posebno za potrebe Petrokemije, za potrebe mjerenja TR instrument zraka. Sastoji se od analizatorskog dijela, te sistema za prihvat i obradu uzoraka. Elimp d.o.o æe pru¾iti nadzor nad ugradnjom , pu¹tanjem u rad i parametriranjem.payday loansModel elektronike je MMs35.

Isporuka prijenosnog analizatora vla¾nosti u plinu, PM880, GE Measurment amp;Control

Uz postojeæi fiksni online sustav za mjerenje vlage u prirodnom plinu, tvrtka INAGIP je postala i korisnik prijenosnog rije¹enja. Korisniku smo osigurali instalaciju ureðaja te obuku. Vi¹e o PM880 na www.ge-mcs.com

Isporuka DPI 620 EX  kalibratora tvrki INSPEKT Metrolab

korisnicima Druck serije DPI6, kao npr Plinacro i FSB fakultet ,pridru¾io se jedan od vodeæih umjernih laboratorija u HR, Inspekt Metrolab .Kao akreditiranom laboratoriju za Tlak i Temperaturu, mobilni DPI620 u EX izvedbi zajedno s pneumatskom stanicom æe pru¾iti optimalno rije¹enje za terenski, i rad u  svom laboratoriju. Vi¹e o DPI620 EX mo¾ete pronaæi na na¹im web stranicama.

Isporuèen Delta XRF analizator kemijskog sastava u Ðuro Ðakoviæ i FSB Fakultet Zagreb, 20.9.2012

Zavr¹ili smo isporuke analizatora materijala , Innov-X, prema  potpisanim ugovorima, u Ðuro Ðakoviæ TEP, I FSB Fakultet Zagreb.  Korisnicima smo pru¾ili teoretsku i praktiènu obuku za kori¹tenje. S tim isporukama FSB I Ðuro Ðakoviæ su podignuli svoju kontrolu kvalitete, prvenstveno na podruèju PMI djelatnosti. Ðuro Ðakoviæ nam je inakon nabavke XLGO videoskopa u 2012 godini pru¾io i povjerenje na planu XRF ispitivanja.

Pu¹ten u rad analizator vla¾nosti u prirodnom plinu na INAGIP platformi,  15.06.2012

Ureðaj MMS3 s M2 senzorima je pu¹ten u rad na dehidracijskom postrojenju platforme “Ivana K”. Ureðaj mjeri toèku rosi¹ta prirodnog plina koji se eksploatira u sjevernom jadranu. Sustav za mjerenje se sastoji od:  Analizatora GE  Panametrics MMS3, spojnih kablova mjerne æelije  H2O , te sustava za uzorkovanje koji se sastoji od reduktora tlaka, mjeraèa protoka, spirala , filtera….

Isporuka  procesnog analizatora vla¾nosti u Konèar Transformatore 

16.05.2012 potpisali smo ugovor o isporuci MMS3 procesnog analizatora vla¾nosti s pripadajuæom opremom za potrebe mjerenja “toèke rosi¹ta” u KONÈAR Trasformatorima. Mjeri se udio vlage  u g/t,  nakon procesa su¹enja energetskog trasformatora.

Pu¹ten u rad analizatorski sustav za mjerenje Vla¾nosti i kisika u punionici Acetilena, UTP  INA-SOL d.o.o.

humetechsolutions online

Dvokanalni analizator MMS3 ugraðen je u za¹titni ormariæ u prostoriji operatera postrojenja. Mjerni rasponi analizatora su: 0 ..100 ppm O2 i 0 ..2000 ppm H2O. EX za¹tita: Mjerne æelije su pasivni elementi koji se ugraðuju u eksplozivno ugro¾eni prostor i certificirane su EEx ia IIC T5 (O2) i EEx ia IIC T4 (H2O). Analizator se ugraðuje u sigura prostor i certificiran je [EEx ia] IIC, vrsta za¹tite samosigurnost.  Namjena sustava za uzorkovanje je dovoðenje radnih parametara uzorka (tlak, protok) na vrijednosti pogodne za mjerne æelije. Sustav za uzorkovanje osigurava stabilan tlak uzorka na mjernim æelijama, bez obzira na promjene radnog tlaka uzorka ispred sustava za uzorkovanje.Takoðer osigurava stabilan protok kroz mjerne æelije, ¹to je osobito va¾no za mjernu æeliju O2. Izradu elektro -projekta, isporuku opreme, instalaciju sustava, o¾iæenje, pu¹tanje u pogon te kalibraciju izvr¹io je Elimp d.o.o. Takoðer osigurana je i obuka korisnika za odr¾avanje i  upravljanje sustavom.

vi¹e o MMS

Potpisan vi¹egodi¹nji ugovor s HEP-om o isporuci elektroda  za sektor Termoelektrane

Elimp d.o.o. je potpisao vi¹egodi¹nji ugovor s HEP Proizvodnjom za isporuku  dodatnih materijala za zavarivanje, potrebnih pri odr¾avanja termoenergetskih postrojenja HEP-Proizvodnje d.o.o. Sektora za TE,   tijekom 2012 . do 2015. godine. Elimp je odabran nakon okonèanog procesa javne nabave. HEP se odluèio za  brandove Carboweld i INE , iz na¹eg  ¹irokog programa.

Elimp d.o.o. sudjeluje na osmoj  “Euro Join” konferenciji u Puli, u organizaciji Europskog Dru¹tva za Zavarivanje 

Konferencija æe se odr¾ati u Puli, od 24 do 26.05. 2012 godine. Teme su zavarivanje i srodne tehnologije, Oprema za zavarivanje – standardizacija, Varenje – Automatizacija i robotizacija, Obrazovanje i osposobljavanje – metalurgija,  NDT – osiguranje kvalitete, Korozija i za¹tita od korozije, – proraèun i tehnolo¹ki dizajn, Podvodno zavarivanje i ispitivanje – ekonomski aspekti zavarivanja…
Vi¹e informacija na: EuroJoin-vi¹e

Potpisan ugovor o isporuci XRF opreme Fakultetu Strojarstva i Brodogradnje, Zagreb

Na javnom tenderu odabrani smo kao dobavljaè s tehnièki najpovoljnijom ponudom za isporuku opreme za analizu kemijskog sastava materijala, primarno  legura i polimera.Ugovor je potpisan 11.05.2012,  te  FSB Zagreb dobiva najsuvremenija rije¹enja u kontroli kemijskog sastava materijala. Radi se o Innov-X DELTA seriji analizatora, sa dodatnom opremom. Uz dosada¹nje reference o isporukama XRF , referenca vodeæeg tehnièkog fakulteta u HR potvrðuje tezu o Delta seriji kao vodeæoj na tr¾i¹tu prijenosnih XRF-a.

Vi¹e: http://elimp.hr/2010/07/21/delta-prijenosni-uredhaj-za-kemijsku-analizu-materijala/

Izla¾emo na 56. Meðunarodnom  sajam tehnike u Beogradu, od 14. do 18. svibnja 2012

u organizaciji Elimp Beograd,  izla¾emo na sajmu tehnike u Beogradu. Posjetite nas na  40 kvadrata izlo¾benog prostora,  gdje æemo predstaviti na¹ program iz podruèja zavarivanja i NDT kontrole.

Isporuka mjerno instrumentacijske opreme Rafineriji Nafte Brod

nakon ispunjena dva  ugovora s Rafinerijom Brod u 2011 godini , Firma Elimp Zagreb je potpisala i treæi ugovor koji obuhvaæa procesne analizatore za mjerenje koncetracija dimnih plinova, te  sistema za uzimanje uzoraka specijalno dizajniranih za potrebe Rafinerije Brod. Proizvoðaè opreme je na¹ principal GE Measurment amp; Control.

Potpisom ovog ugovora suradnja Rafinerije Brod i Elimpa je nastavljena i dalje.

INA-Sol

Elimp Zagreb je odabran za isporuèitelja opreme, te izvoðaèa instalacije mjerenja vla¾nosti i koncentracije O2,  firmi  INA-SOL. Kompletna instalacija æe biti izvedena u  EX okru¾enju.Radi se o analizatorima vla¾nosti, O2, te specijalno dizajniranom sustavu za uzimanje uzoraka.

Proizvoðaè opreme  je GE Measurment amp; Control, radove izvodi Elimp Zagreb.

Isporuka Ultrazvuènih mjeraèa protoka za  Konèar Institut  i Konèar GiM

isporuèeni su prijenosni ultrazvuèni mjeraèi protoka Pt878 za potrebe kontrolnih mjerenja na postrojenju. Ureðaji imaju moguènost mjerenja energije, preko trasmitera temperature koji se ve¾u na ureðaj.

https://elimp.hr/2010/10/11/696/

Djelatnici Elimp d.o.o. su prisustvovali kongresu organiziranom od strane vodeæeg svjetskog proizvoðaèa lanaca i popratne opreme za industriju, PEWAG,  gdje je dogovorena i suradnja na podruèju regije.

Vi¹e o programu Pewag  na : http://www.pewag.com/.

pewag grupa ima znatan spektar proizvoda, na primjer:

pewag Lanci za snijeg za putnièka vozila

pewag Lanci za snijeg za kamione

pewag Lanci za vojnu industriju

pewag Lanci za Transportne trake

pewag Lanci i remenje za podizanje

pewag Prijenosni lanci

pewag Zupèasti lanci

Elimp u suradnji s Pewag  Austrija  daje uslugu “kljuè u ruke”,

goldbyte

projektiranje, izrada po potrebi korisnika (dali termoelektrana, rudnik..), ugradnja i odr¾avanje trasportnog sustava za vrijeme njegove eksploatacije.

https://elimp.hr/2010/10/11/pewag-austria-gmbh/

Kupite komplet  PT878, ultrazvuèni mjeraè protoka, a mi smo sretni da vam mo¾emo ponuditi jedan par transmitera i stezaljki za uèvr¹æenje BESPLATNO*.

TransPort PT878 mjeraè protoka od  Sensinga je vrlo svestran, samostalan, prijenosni  sustav za mjerenje vremena prolaza. To je moæan, nagraðivan prijenosni mjeraè protoka tekuæina koji bezkontaktno mjeri protok u plastiènim , metalnim ili betonskim cijevima , tako da nema padova tlaka , istjecanja ili zagaðenja.

Dostupan roku od samo tjedan dana, PT 878 je idealno rje¹enje za sve Va¹e potrebe mjerenja protoka tekuæina.
 Mjeri protoke u izuzetno èistim i jako zagaðenim tekuæinama.
 Brzi patentirani signal detekcije
 Kompaktan i lagan
 Punjiva unutarnja baterija
 Univerzalni punjaè za napajanje

* Ova posebna ponuda vrijedi do 30. sjeènja 2011

lawson-realty online

Vi¹e informacija?
Kontaktirajte nas
Ivo.martinic@elimp.hr
Tel.: 385 1 611 1534

Elimp d.o.o.
Strojarska 8,
10000 Zagreb,
Croatia

Dakle, naruèite danas i prikopèajte veæ sljedeæi tjedan!

https://elimp.hr/2010/10/11/nabavite-pt-878-mjerae-protoka-a-mi-aeemo-se-pobrinuti-za-ostalo/

Posjetite nas na sajmu zavarivanja u Beogradu

Poštovani,

Pozivamo Vas da nas posjetite na Sajmu tehnike i tehnièkih dostignuæa koji se odr¾ava od 11. do 16. svibnja 2009. u Beogradu. Nalazimo se u Hali 3, na ¹tandu 3106 – galerija. Predstavit æemo Vam na¹e proizvode iz linija Böhler Welding i UTP Schweissmaterial.

Na sajmu sudjelujemo od 2006. godine, te se veselimo susretu s Vama.

 

ELIMP sa AGFA I Bohlerom na plinofikaciji Dalmacije

Elim d.o.o. Zagreb je odabran kao dobavljaè AGFA filmova za radiografska ispitivanja, te dodatnog materijala za zavarivanje plinovoda firmama koje su odabrane kao izvoðaèi radova na plinifikaciji dalmacije,  za 1,2 i 3 dionicu ,a oèekuje se suradnja i na 4 dionici.