Olympus Innov-X

Firma Elimp d.o.o. isporuèila XRF ureðaj za kemijsku analizu Olympus Innov-X  Delta Premium za recikla¾u.

Naime, odabrani smo kao najkvalitetniji ponuðaèi.

Olympus Innov-X Delta je prepoznata kao broj 1 ureðaj za kemijsku analizu.

Elimp d.o.o. Va¹ partner za kvalitetu.

Nova poslovnica !

Po¹tovani partneri,

®elimo Vas obavijestiti da smo od 01.07.2011. otvorili novu poslovnicu u Slavonskom Brodu.

ukoliko imate potrebe za materijlom iz na¹e ponude slobodno nas mo¾ete kontaktirati u Zagreb na veæ poznate kontakte ili u Slavonskom Brodu na ni¾e naveden broj ili email. 

Kontakt osoba :

Ivan Starèeviæ

+385 99 2604 706

ivan.starcevic@elimp.hr

Posjetite nas na sajmu zavarivanja u Beogradu

Poštovani,

Pozivamo Vas da nas posjetite na Sajmu tehnike i tehnièkih dostignuæa koji se odr¾ava od 11. do 16. svibnja 2009. u Beogradu. Nalazimo se u Hali 3, na ¹tandu 3106 – galerija. Predstavit æemo Vam na¹e proizvode iz linija Böhler Welding i UTP Schweissmaterial.

Na sajmu sudjelujemo od 2006. godine, te se veselimo susretu s Vama.

 

ELIMP sa AGFA I Bohlerom na plinofikaciji Dalmacije

Elim d.o.o. Zagreb je odabran kao dobavljaè AGFA filmova za radiografska ispitivanja, te dodatnog materijala za zavarivanje plinovoda firmama koje su odabrane kao izvoðaèi radova na plinifikaciji dalmacije,  za 1,2 i 3 dionicu ,a oèekuje se suradnja i na 4 dionici.