Olympus InnovX

Innov-X Systems je vodeæi svjetski proizvoðaè ureðaja za kemijsku analizu materijala.

Elimp d.o.o. je ekskluzivni zastupnik za podruèje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne gore i Kosova, te ovla¹teni zastupnik za podruèje Slovenije.

Od referenci iz Hrvatske bi izdvojili FSB Fakultet i Ðuro Ðakoviæ.

Innov-X je u vlasni¹tvu Olympusa.

Rudarstvo i Geologija

Za¹tita okoli¹a

Recikla¾a i otkup sekundarnih sirovina

PMI analize u metalnoj industriji

Vi¹e na  www.innovx.com

DELTA XRF-NOVO!