Transport


U moguænosti smo Vam dostaviti materijal iz prodajnog programa na lokacije u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji koristeæi na¹ vozni park, èime ¹tedite na vremenu i tro¹kovima, te osiguravate da æe materijal stiæi u ispravnom stanju.

Obratite nam se na kontakt adrese ili brojeve telefona kako biste saznali vi¹e o ovom i paleti drugih metoda kojima mo¾emo optimizirati i olak¹ati va¹ nabavni proces.